【www.jyzhk.com--题材作文】

 【近义词】:觉悟  醒悟  省悟  觉醒  醒觉

 【解释】:

 觉悟: jué/jiào wù

 ①由迷惑而明白;由模糊而认清;醒悟:政治~ㄧ经过学习,大家的~都提高了ㄧ他终于~到蛮干是不行的。②佛教指领悟教义的真谛。

 觉醒: jué/jiào xǐng

 醒悟;觉悟。

 憬悟: jǐng wù

 〈书〉醒悟。

 醒悟: xǐng wù

 1.亦作"醒寤"。  2.谓从麻醉﹑昏迷﹑睡眠等状态中清醒过来。  3.在认识上由模糊而清楚,由错误而正确。

 醒觉: xǐng jué/jiào

 1.由睡眠或昏迷而苏醒。  2.比喻认识由模糊而清楚。  3.犹醒睡,警醒。

本文来源:https://www.jyzhk.com/zuowen/76547/