【www.jyzhk.com--推荐】

 尔雅的名词解释:

 《尔雅》是 辞书之祖。收集了比较丰富的古代汉语词汇。它不仅是辞书之祖,还是中国古代的典籍——经,《 十三经》的一种,是中国传统文化的核心组成部分。

 《尔雅》是第一部词典,“尔”是“近”的意思(后来写作“迩”),“雅”是“正”的意思,在这里专指“ 雅言”,即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的 标准语。《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释 古语词、 方言词,使之近于规范。

尔雅的名词解释

 尔雅的主要内容:

 《尔雅》全书收词语4300多个,分为2091个条目。本20篇,现存19篇。这些条目按类别分为“ 释诂”、“ 释言”、“ 释训”、“ 释亲”、“释宫”、“释器”、“释乐(yuè)”、“释天”、“释地”、“释丘”、“释山”、“释水”、“释草”、“释木”、“释虫”、“释鱼”、“释鸟”、“释兽”、“释畜(chù)”等19篇。

 这19篇的前3篇与后16篇有显著的区别,从内容的类别来看,可以分为六类:一 专门解释字义词义的,有《释诂》、《释言》、《释训》 ;二 有关人事和生活用器名称,为《释亲》、《释宫》、《释器》、《释乐(yuè)》 ;三 有关天文的,《释天》 ;四 有关地理的,《释地》、《释丘》、《释山》、《释水》 ;五 有关动物的《释鸟》、《释兽》、《释畜》、《释虫》、《释鱼》;六 有关植物的《释草》、《释木》

 例如:

 如、适、之、嫁、 徂(cú)、逝,往也。( 释诂)

 克,能也。( 释言)

 明明,斤斤,察也。( 释训)

 其中“释诂”是解释古代的词,它把 古已有之的若干个词类聚在一起,作为被训释词,用一个当时通行的词去解释它们。“释言”是以字作为解释对象,被训释词大多只有一两个。“释训”专门解释描写事物 情貌的叠音词或 联绵词。尽管作为 语文词典来说,它的注释过于笼统,许多条目仅仅是同义词表,但是远在公元前3世纪就能产生出这样的著作,就是在世界词书编纂历史上也堪称第一了。

 《尔雅》后16篇是根据事物的类别来分篇解释各种事物的名称,类似后世的百科名词词典。其中“ 释亲”、“释宫”、“释器”、“释乐”等4篇解释的是 亲属称谓和宫室器物的名称。

 例如:

 谓我舅者,吾谓之甥也。(释亲)

 门侧之堂谓之塾。(释宫)

 肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗, 肉好若一谓之环。

 (释器)

 大鼓谓之鼖(fén),小者谓之应(yìng)。(释乐)

 “释天”、“释地”、“释丘”、“释山”、“释水”等5篇解释的是关于天文地理方面的词语。例如:

 载,岁也。夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。

 (释天)

 坟莫大于河坟。(释地)

 绝高为之,京;非人为之,丘。(释丘)

 泰山为东岳, 华山为 西岳,霍山为南岳, 恒山为北岳, 嵩山为 中岳。(释山)

 水注川曰溪,注溪曰谷,注谷曰沟,注沟曰浍,注浍曰渎。(释水)

 “释草”、“释木”以下7篇解释的是关于植物动物方面的词语。

 例如:

 木谓之华,草谓之荣,不荣而实者谓之秀,荣而不实者谓之英。(释草)

 枞,松叶柏身。桧,柏叶松身。(释木)

 有足谓之虫,无足谓之豸。(释虫)

 鲲,鱼子。(释鱼)

 舒雁,鹅。舒凫(fú),鹜(wù)。(释鸟)

 罴,如熊,黄白文。(释兽)

 狗四尺为獒。(释畜)

 《尔雅》后16篇相当于百科词典。在 汉代,儿童在完成识字阶段的教育后,要读《 论语》、《孝经》和《尔雅》这3部书。尽管用今天的标准来看,《尔雅》的知识容量相当有限,但是在古代已经非常可观了。所以有人说,《尔雅》是我国古代的百科全书。

 尔雅的作品评价:

 《尔雅》被认为是中国 训诂的开山之作,在 训诂学、 音韵学、 词源学、 方言学、 古文字学方面都有着重要影响,其中的今话是 汉代的 话。

 《尔雅》是我国第一部按义类编排的综合性 辞书,是疏通包括 五经在内的上古文献中词语古文的重要工具书。

 由于《尔雅》在文字训诂学方面的巨大贡献,自它以后的训诂学、音韵学、词源学、文字学、方言学乃至医药本草著作,都基本遵循了它的体例。后世还出了许多仿照《尔雅》写的著作,被称为“ 群雅”,由研究《尔雅》也产生了“ 雅学”。

本文来源:https://www.jyzhk.com/content/15111/