【www.jyzhk.com--小升初作文】

 导语:下面是语文迷小编收集整理的一年级反义词大全对对子歌,希望对同学们有所帮助。

 上对下,小对大。前对后,左对右。

 多对少,老对少。来对去,男对女。

 黑对白,里对外。高对低,粗对细。

 远对近,古对今。明对暗,早对晚。

 有对无,出对入。宽对窄,买对卖。

 南对北,首对尾。西对东,始对终。

 干对湿,公对私。美对丑,薄对厚。

 咸对淡,甘对甜。天对地,稠对稀。

 旧对新,晴对阴。浮对沉,假对真。

 强对弱,对对错。开对关,硬对软。

 深对浅,加对减。负对正,降对升。

 冷对热,饱对饿。死对生,反对正。

 直对弯,长对短。胜对败,好对坏。

 快对慢,双对单。熟对生,歪对正。

 笑对哭,吸对呼。退对进,阳对阴。

 优对劣,日对夜。紧对松,轻对重。

 香对臭,胖对瘦。后对先,易对难。

 冷对暖,忙对闲。爱对憎,贵对贱。

 送对迎,动对静。仰对俯,吞对吐。

 浊对清,输对赢。悲对喜,劳对逸。

 凹对凸,矮对高。利对弊,此对彼。

 盾对矛,贬对褒。涝对旱,简对繁。

 完全对危险,优点对缺点。

 晴天对阴天,寒冷对温暖。

 喜欢对讨厌,复杂对简单。

 胆小对勇敢,早晨对傍晚。

 责备对称赞,坚硬对柔软。

 现实对幻想,软弱对刚强。

 暗淡对明亮,缓和对紧张。

 迅速对缓慢,乐观对悲观。

 干净对肮脏,喜悦对悲伤。

 沉着对慌张,凶恶对善良。

 轻巧对笨重,繁重对轻松。

 火热对冰冷,浪费对节省。

 迟钝对灵敏,怀疑对相信。

 喧哗对安静,动摇对坚定。

 黑暗对光明,表扬对批评。

 先进对落后,敌人对朋友。

 秘密对公开,快乐对悲哀。

 扩大对缩小,笨拙对灵巧。

 潮湿对干燥,和蔼对粗暴。

 憎恨对热爱,隐瞒对坦白。

 暴露对隐蔽,陌生对熟悉。

 糟蹋对爱惜,惩罚对奖励。

 困难对容易,降落对升起。

 白天对黑夜,欢送对迎接。

 成功对失败,爱护对损害。

 幸福对痛苦,正确对错误。

 认真对马虎,明白对糊涂。

 稠密对稀疏,清晰对模糊。

 提倡对禁止,弯曲对笔直。

 永久对暂时,结束对开始。

 忧愁对高兴,冷淡对热情。

 粗糙对光滑,矮小对高大。

 愚蠢对聪明,动摇对坚定。

 强烈对微弱,勤劳对懒惰。

 反义词,对子歌,合辙押韵编得好。

 帮你学记反义词,掌握词汇可不少。

 天天唱支对子歌,保你记得快又牢。更多相关文章推荐

本文来源:http://www.jyzhk.com/xiaoxue/48271/